top of page

Feministiska juriststudenter Stockholm​

Grundad den 16 oktober 2015. Ändrad 25 oktober 2017.

 Stadgar 

Innehåll

 1. Föreningens namn

 2. Föreningens säte

 3. Föreningens syfte

 4. Verksamhetens bedrivande

 5. Medlemskap

 6. Medlemsavgift

 7. Uteslutning

 8. Beslutande organ

 9. Årsmöte

 10. Extra årsmöte

 11. Verksamhetsår

 12. Styrelsen

 13. Revision

 14. Stadgeändring

 15. Upplösning

 

1 Föreningens namn

Föreningens namn är Feministiska Juriststudenter Stockholm.

 

2 Föreningens säte

Föreningens säte är Stockholm.

 

3 Föreningens syfte

Föreningens syfte är

 • att verka för att främja normkritik och ett intersektionellt genusperspektiv på juristprogrammet vid Stockholms Universitet

 • att verka för att främja ett inkluderande studieklimat på juristprogrammet vid Stockholms Universitet

 • att fortbilda oss själva i feministiska frågor och normkritik

 • att utgöra ett diskussionsforum för dessa frågor.

 

4 Verksamhetens bedrivande

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden feministisk organisation. Föreningen ska verka utifrån det feministiska grundantagandet om jämlikhet mellan alla människor.

 

5 Medlemskap

Var och en som respekterar föreningens stadgar och som har påbörjat sin utbildning vid Stockholm Universitet äger rätt att bli medlem. Om årsmötet fastställt en medlemsavgift är betalning av denne ett krav för medlemskap. Medlemskapet går ut fem år efter att medlemmen registrerats.

Övriga som respekterar föreningens stadgar har möjlighet att bli stödmedlemmar genom betalning av den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Stödmedlemmar har till skillnad från ordinarie medlemmar ingen rösträtt, och har endast rätt att ta del av föreningens arbete i den mån styrelsen bestämmer.

Utträde ur föreningen sker genom att medlemmen personligen meddelar styrelsen om hen önskar utträda.

6 Medlemsavgift

Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften.

7 Uteslutning

En medlem eller styrelseledamot får endast utesluta om den motarbetar föreningens intressen eller uppenbart skadat föreningens syften.

 

Beslut om uteslutning av medlem eller styrelseledamot får inte fattas förrän denne fått ta del av de omständigheter som föranlett frågan om uteslutning, samt fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, mist 7 och max 14 dagar. Beslut om uteslutande av medlem fattas enhälligt av styrelsen och kan överklagas till årsmötet. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslut ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet är fattat.

Överklagande av styrelsens beslut samt fråga om uteslutande av styrelsemedlem avgörs av årsmötet. I beslutet ska skälen för uteslutningen redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde

inom 7 dagar efter beslutet är fattat.

8 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 30/10.

9 Årsmöte

9.1 KALLELSE

Kallelse till årsmöte ska tillställas samtliga ordinarie medlemmar personligen senast tre veckor före årsmötet. Av kallelsen ska framgå tid och plats för mötet samt föredragningslista.

 

9.2 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 

Årsmöteshandlingar skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar är motioner, propositioner, valberedningens förslag på kandidater till utlysta

poster, revisorsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget. Styrelsen ska lämna skriftliga yttranden angående inkomna motioner.

Årsmöteshandlingarna samt styrelsens yttranden ska hållas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet.

9.3 RÖSTRÄTT

Vid årsmötet äger föreningens medlemmar som är närvarande rätt att rösta. Stödmedlemmar äger inte rätt att rösta. Styrelseledamot får inte delta i omröstning om styrelsens ansvarsfrihet eller val av revisor.

9.4 MÖTESPROTOKOLL

Mötesprotokoll ska föras. Mötesprotokollet justeras av de av årsmötet utsedda protokolljusterarna samt av mötesordförande. Mötesprotokollet ska finnas tillgängligt för medlemmarna inom två veckor efter mötet.

 

9.5 VID ORDINARIE ÅRSMÖTE SKA FÖLJANDE FRÅGOR BEHANDLAS

 1. Mötets öppnande.

 2. Fastställande av röstlängd.

 3. Val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare.

 4. Mötets stadgeenliga utlysande.

 5. Fastställande av dagordningen.

 6. Behandling av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

 7. Behandling av ekonomisk berättelse samt balans- och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret.

 8. Behandling av revisorsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

 9. Prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Fastställande av kommande årets verksamhetsplan och fastställande av budget.

 11. Fastställande av medlemsavgift.

 12. Behandling av medlemmarnas motioner och styrelsens propositioner.

 13. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret 
  a. Ordförande
  b. Vice ordförande
  c. Kassör
  d. Upp till fyra styrelseledamöter
  e. Upp till fyra suppleanter

 14. Val av övriga poster som styrelsen bestämmer. Valbar är den som är medlem i föreningen.

 15. Val av revisor samt revisorssuppleant.

 16. Val av valberedning, minst två personer.

 17. Fastställande av rätt att teckna föreningens firma.

 18. Övriga frågor.

 19. Mötets avslutande.

9.6 OMRÖSTNINGSREGLER OCH BESLUTSFATTANDE

Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för beslut om ändring av stadgarna (se p. 14) och upplösning av föreningen (se p. 15) som fattas med 2/3 majoritet.

Beslut fattas med acklamation. Votering och sluten omröstning kan ske om en medlem så begär.

Vid lika röstetal vid val avgör lotten. Vid lika röstetal i andra frågor ska en andra omröstning ske. Om röstetalet fortfarande är lika bifalls det förslag som biträds av styrelseordföranden. Om styrelseordföranden ej är röstberättigad avgör lotten.

10 Extra årsmöte

Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när en majoritet av styrelsen anser det påkallat. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om en 1/3 av föreningens ordinarie medlemmar eller revisorn så skriftligen begär.

Kallelse till extra årsmöte ska tillställas samtliga ordinarie medlemmar personligen senast två veckor före årsmötet. Av kallelsen ska framgå tid och plats för mötet, föredragningslista

samt motiv för mötet.

Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

 

11 Verksamhetsår och räkenskapsår

Verksamhetsåret sammanfaller med räkenskapsåret och omfattar tiden den första januari till den sista december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

 

12 Styrelsen

Föreningen ska ha en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och upp till fyra ordinarie ledamöter. Det ska också finnas upp till fyra styrelsesuppleanter.

 

Styrelsen är beslutsmässig vid minst ordföranden eller vice ordföranden samt tre ledamöters närvaro. Beslut fattas med enkel majoritet. Om röstningen blir oavgjord är ordförandens röst utslagsgivande.

 

Styrelsen ansvarar för föreningens budget och löpande förvaltning och ska verkställa av årsmötet fattade beslut. Styrelsen har kompetens att besluta i alla frågor å föreningens vägnar, såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar eller beslutas av årsmötet. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen med pågående juristutbildning vid Stockholms Universitet. Undantag kan göras för den som har ett

tillfälligt uppehåll från juridikstudierna.

En styrelsemedlem kan avsäga sig sitt uppdrag efter en termin. En av suppleanterna ska då inträda i styrelsen.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen prövas på ordinarie årsmöte. Styrelseledamot som avgått under verksamhetsåret kan endast hållas ansvarig för den period som ledamoten varit verksam i styrelsen.

Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens ekonomi. Styrelsen föreslår valberedning.

13 Valberedning

Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på styrelse, styrelsesuppleanter, revisor, revisorssuppleant samt övriga av styrelsen utlysta poster.

14 Revision

Revisor utses av årsmötet. Den som är revisor får ej samtidigt vara styrelsemedlem eller inneha annan förtroendepost inom föreningen.

 

Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för innevarande verksamhetsår och räkenskapsår. Revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Styrelsen ska tillhandahålla revisorn de föreningshandlingar som revisorn önskar ta del av, närhelst revisorn begär.

 

15 Ändring av stadgar

Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte eller extra årsmöte som särskilt kallats härför. Förslag härom insänds minst 2 veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För

förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. Den nya stadgetexten ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka innan mötet.

 

16 Upplösning

Upplösning kan endast ske vid årsmöte eller extra årsmöte som särskilt kallats härför. Förslag härom insändes minst 2 veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets

antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar en ideell organisation vars verksamhet överensstämmer med föreningens syften.

bottom of page